ROUTE
DU
SOLEIL

Algemene Voorwaarden Route du Soleil Coaching & Recruitment

Artikel 1: Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Route du Soleil Coaching & Recruitment, de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
 • Route du Soleil Coaching & Recruitment (hierna te noemen RdS): de gebruiker van deze algemene voorwaarden en degene aan wie Opdrachtgever de opdracht voor de diensten heeft verstrekt.
 • Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en RdS tot het verlenen van diensten door RdS ten behoeve van Opdrachtgever.
 • NOBCO: de Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.
 • IEC: de Internationale Ethische Code van de NOBCO (en EMCC).

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door RdS in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden en geleverd, alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke overeenkomst waarbij voor de uitvoering door RdS derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en RdS zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Rds deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en RdS treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling in plaats van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. RdS voert de diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Internationale Ethische Code (IEC)”, dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels.
 2. Bovendien acht RdS zich in het geval van coaching gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl/organisatie/internationale-ethische-code-iec.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door RdS gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. RdS is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan RdS is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW voor alle diensten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte van RdS schriftelijk dan wel per e-mail aanvaardt als bedoeld in de laatste volzin van lid 1 van dit artikel.
 4. Opdrachtgever en RdS hebben ook een overeenkomst gesloten indien RdS een tussen Opdrachtgever en RdS gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 5. De overeenkomst komt tevens tot stand na aanvaarding van een traject na betaling van het hiervoor afgesproken bedrag.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst berust op de verplichting van RdS om zich in te spannen haar verplichtingen na te komen met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. In alle gevallen waarin RdS dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RdS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan RdS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RdS zijn verstrekt, heeft RdS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door RdS een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van RdS op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen RdS de overeenkomst alsnog dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Wanneer RdS de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. RdS aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 6. Op verzoek van opdrachtgever kan RdS indien mogelijk noodzakelijke aanpassingen in de diensten aanbrengen, RdS is daartoe echter nimmer verplicht. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke diensten zal opdrachtgever, zonder dat een afzonderlijke schriftelijke opdracht vereist is, de kosten van het meerwerk aanvullend betalen aan RdS.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. RdS is jegens derden gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever, tenzij zij de informatie uit andere bron heeft verkregen, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. RdS draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 7: Privacyverklaring

 1. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een (separate) Privacyverklaring opgesteld door RdS. De uitgebreide tekst van deze Privacyverklaring staat vermeld op de website van RdS.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. RdS is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen en oefenmateriaal.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het door RdS verstrekte materiaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te vermenigvuldigen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RdS. Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan de informatie en/of het materiaal te gebruiken in het kader van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

Artikel 9: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van RdS is een vooral bepaald vast bedrag of een vaste uurprijs voor elke overeenkomst c.q. geleverde dienst, tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. RdS kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. RdS heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan RdS heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. RdS behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 10: Facturering, betaling en incassokosten

 1. Betaling aan RdS dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door RdS aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan RdS over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens RdS hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. RdS is gerechtigd om de uitvoering van de diensten op te schorten, zolang de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, ongeacht of er een bepaalde termijn van uitvoering is afgesproken.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien RdS invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 7. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

 1. Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de geplande afspraak annuleert, dan is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan RdS.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. RdS is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door RdS verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. RdS is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als RdS kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. RdS is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien RdS niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien RdS in een bepaald concreet geval aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. klant geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 3. RdS is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. RdS zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. RdS is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. RdS is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien RdS bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RdS duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. RdS ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is RdS c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart RdS tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en RdS samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van RdS.
 8. Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens RdS niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 14: Overmacht:

 1. RdS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, te weten een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van RdS, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van RdS, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van RdS kan worden verlangd, zoals, maar niet beperkt tot, vervoer storingen van welke aard ook, ziekte, gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door RdS ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 3. Tijdens de overmachtsituatie aan de zijde van RdS, kan Rds, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten, zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. De Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling aan RdS ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 15: Uitval van coach

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een Coach zal RdS, indien redelijkerwijze mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen, een en ander in overleg met Opdrachtgever.
 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal RdS de Opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.
 3. RdS zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.
 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een coach van RdS heeft Opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als RdS als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
 5. Uitval van een coach van RdS is geen reden voor kosteloze annulering.

Artikel 16: Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en RdS is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van RdS is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. RdS heeft niettemin het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Degene die van mening is dat RdS tekortgeschoten is in de nakoming van de verplichtingen, onrechtmatig heeft gehandeld of anderszins ontevreden is over RdS, zal zich in eerste instantie schriftelijk of per mail rechtstreeks tot RdS wenden om in overleg te treden en de mogelijkheden voor een oplossing in goed overleg te onderzoeken. Mochten partijen er niet in slagen om het geschil onderling te beslechten, dan kan de klant zich wenden tot de bevoegde instantie, zoals de rechter of (indien van toepassing) een klachteninstantie.

Aldus vastgesteld te Bennebroek op 1 juli 2019

Ik ben gecertificeerd door en aangesloten bij: