ROUTE
DU
SOLEIL

Privacyverklaring Route du Soleil Coaching & Recruitment

Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.


Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Route du Soleil Coaching & Recruitment , KvK 74859641

Contactpersoon: Aukje Bosscher

Adres: Krakeling 56, 2121 BN Bennebroek

Telefoonnummer: 06 50 678 674

E-mailadres: aukje@route-du-soleil.nl


Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.


Persoonsgegevens

Route du Soleil Coaching & Recruitment (hierna te noemen Rds) verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Geboortedatum en geslacht

werkervaring

Leerdoelen, verwachtingen, gespreksverslagen en -duur

Jouw portfolio: documenten, oefeningen, testen en reflectieverslagen

Inhoud van communicatie

Uitslagen van vragenlijst en testen


Doeleinden

RdS verwerkt deze persoonsgegevens voor een goede en efficiënte dienstverlening, zoals: onderhouden van contact, het uitvoeren van een met jou overeengekomen opdracht, het versturen van een nieuwsbrief, facturatie, het bieden van het coachtraject, adviesgesprek, aanmelden testen, workshop, bestellen van producten etc.


Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden

RdS verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je persoonsgegevens zullen nooit door RdS worden doorverkocht aan derden.


Hoe lang bewaar ik jouw gegevens

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht of het kunnen aantonen van gemaakte coach uren voor (her-)certificering bij EIA en beroepsverenigingen als NOBCO en ICF.


Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden de bescherming van je persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met aukje@route-du-soleil.nl


Cookies

Op de website worden slechts functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je vragen gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar Aukje@route-du-soleil.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2020.

Ik ben gecertificeerd door en aangesloten bij: